วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒

“  ผู้เรียนดี  ครูเด่น  โรงเรียนดัง  รวมพลังงานเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล”

ปรัชญาของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒

“ ปัญญา โสกัสมิง ปรัชโชโต”

คำขวัญของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
“ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
“ โรงเรียนใส่ใจ ดูแล ปลอดภัย มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ BWS 2 MODEL”

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
“ จิตอาสาสง่างาม เป็นแบบอย่างได้ ”