โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

4. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีคุณภาพ สู่มืออาชีพ พร้อมก้าวสู่สากล

5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล