ประวัติโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ปีการศึกษา 2537 ในนามสาขาโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 2 งาน 15 ตาราวา โดยเป็นที่ดินของสภาตำบลหนองหอย 38 ไร่ 2 งาน เป็นที่เอกชนบริจาคให้ 4 ไร่ 15 ตารางวา แยกเป็น นายแก้ว ปองสันเทียะ บริจาค 3 งาน 60 ตารางวา นายสวัสดิ์ – นางวิไล รักงาม บริจาค 1 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา และ นางสาวสุพรรณ เกิดชัยยะ บริจาค 1 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ ตำบลหนองหอย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านถนนหัก โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค โรงเรียนบ้านบุเขว้า โรงเรียนบ้านหนองกก และมีโรงเรียนในเขตบริการร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย โรงเรียนบ้านบุสายออตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนผักชี โรงเรียนบ้านหนองแหน ตำบลชีวึก อำเภอพระทองคำ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูปแม่บุญเหลือถือคบเพลิง

สีประจำโรงเรียน : แสด-น้ำเงิน

แสด หมายถึง ความสว่างปัญญา ความกล้าหาญและเสียสละ

น้ำเงิน หมายถึง ความอดทน เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว