ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒